(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Posted in: Download Started by

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Tác giả: PGS- TS: Võ Chí Chính.

Giáo trình gồm 9 chương:

  1. Chương 1: Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
  2. Chương 2: Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa
  3. Chương 3: Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
  4. Chương 4: Lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí
  5. Chương 5: Lựa chọn hệ thống điều hòa không khí
  6. Chương 6: Thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
  7. Chương 7: Tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước
  8. Chương 8: Thông gió
  9. Chương 9: Tiêu ẩm và lọc bụi
  10. Phụ lục

Download Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí: https://secufiles.com/folder/3334/Tinh_Toan_Thiet_Ke_He_Thong_Dieu_Hoa_Khong_Khi-_Vo_Chi_Chinh

Bình luận