(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt

Posted in: Download Started by

Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt

Giao trinh ky thuat nhiet

Lời nói đầu

Quyển Giáo trình “kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính qui, tại chức các trường Đại học Kỹ thuật.

 Nội dung giáo trình gồm 2 phần:   Phần thứ nhất là nhiệt động học Kỹ thuật, do PTS. Hoàng Ngọc đồng biên soạn. Phần này gồm 7 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật tổng quát của nhiệt động học và ứng dụng của nó đểkhảo sát các quá trình, các chu trình nhiệt động.

 Phần thứ hai là truyền nhiệt và phần phụ lục, phần này do PTS. Nguyễn Bốn biên soạn. Phần này gồm 5 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật cơ bản của các phương thức trao đổi nhiệt và ứng dụng của nó để khảo sát các quá trình trao đổi nhiệt phức hợp trong các thiết bị trao đổi nhiệt. Phần phụ lục giới thiệu các bảng thông số vật lý của các chất thường gặp trong tính toán nhiệt cho các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt trong thực tế.

 Bài tập ứng dụng của giáo trình này, sinh viên có thể tham khảo trong cuốn “Bài tập nhiệt kỹ thuật” của cùng tác giả hay của các tác giả khác trong và ngoài nước.

 Giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng hoặc làm tài liệu thamkhảo cho cán bộ kỹ thuật các ngành có liên quan.

 Các tác giả mong được tiếp nhận và cảm ơn các ý kiến góp ý về nội dung và hình thức của quyển giáo trình này. Thư góp ý gửi về theo địa chỉ: Khoa Công nghệ Nhiệt-ĐIện lạnh, Trường đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng.

Các tác giả

Download Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt: https://secufiles.com/folder/3841/Ky_Thuat_Nhiet-_Nguyen_Bon&_Hoang_Ngoc_Dong

Bình luận