Chúc mừng SAVA M&E tròn 5 tuổi!

Hôm nay, 12/12/2014 đánh dấu SAVA M&E tròn 5 năm tuổi! Năm 5 chưa phải là dài như một công ty trong danh sách “Built to last” (Jerry I. Porras, James C. Collins) với tuổi đời trên 50 năm, nhưng cũng đủ để chúng ta có được một niềm tin, một niềm tin là SAVA M&E trong…