(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: Nhiệt Điện

  • Giáo trình Nhiệt Điện
    Posted in: Download Started by

    Giáo trình Nhiệt Điện

    Nội dung Giáo trình Nhiệt Điện của thầy Hoàng Ngọc Đồng Phần 1 Khái niệm về nhà máy điện Chương 1 Mở đầu Phần 2 Lò hơi Chương 2 Lò hơi Chương 3 Nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu Chương 4 Các phần tử của lò hơi Chương 5 Chất lương nước và hơi Phần 3 Tuốcbin Chương 6 Nguyên lý làm v...

    Continue reading »