Giáo trình Nhiệt Điện

Nội dung Giáo trình Nhiệt Điện của thầy Hoàng Ngọc Đồng Phần 1 Khái niệm về nhà máy điện Chương 1 Mở đầu Phần 2 Lò hơi Chương 2 Lò hơi Chương 3 Nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu Chương 4 Các phần tử của lò hơi Chương 5 Chất lương nước và…