(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Giáo trình Nhiệt Điện

Posted in: Download Started by

Giáo trình Nhiệt Điện

nhiet dien

Nội dung Giáo trình Nhiệt Điện của thầy Hoàng Ngọc Đồng

Phần 1 Khái niệm về nhà máy điện

Chương 1 Mở đầu

Phần 2 Lò hơi

Chương 2 Lò hơi
Chương 3 Nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu
Chương 4 Các phần tử của lò hơi
Chương 5 Chất lương nước và hơi

Phần 3 Tuốcbin

Chương 6 Nguyên lý làm viêc của tuabin hơi
Chương 7 Tuôcbin nhiều tầng
Chương 8 Cấu trúc thiết bị phụ và điều chỉnh Tuốcbinn
Chương 9 Thiết bị Tuốcbin khí

Phần 4 Nhà máy nhiệt điện

Chương 10 Hiệu quả kinh tế các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy nhiệt điện
Chương 11 Sơ đồ nhiệt và bố trí nhà máy điện

Download Giáo trình Nhiệt Điện: https://secufiles.com/folder/3843/Giao_Trinh_Nhiet_Dien-_Hoang_Ngoc_Dong

 

 

Bình luận