Hướng dẫn lắp đặt đầu phun chữa cháy

Phạm vi áp dụng:- Sử dụng cho công tác lắp đặt đầu phun chữa cháy (Sprinkler) hướng lên, hướng xuống, gắn tường. Các tài liệu tham khảo:- Tiêu chuẩn TCVN 6379 – 1998 – Thiết bị chữa cháy, trụ nước chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật;- Tiêu chuẩn TCVN 7435-1:2004 – Bình chữa cháy xách…