Phần mềm Daikin Psychrometrics

Phần mềm Daikin Psychrometrics

Phần mềm Daikin Psychrometrics là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để tính toán các đặc tính của không khí. Nó có thể được sử dụng để tính toán các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, nhiệt độ khô bulb, nhiệt độ ướt bulb, độ ẩm tương đối, nhiệt độ…