(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: IBMS

  • Hệ thống quản lý tòa nhà IBMS
    Posted in: Kỹ thuật Started by

    Hệ thống quản lý tòa nhà IBMS

    Hệ thống quản lý tòa nhà IBMS IBMS: Integrated Building Management System: Hệ thống tích hợp quản lý toà nnhà BMS: Building Management System: Hệ thống quản lý toà nhà Hotel Management System: Hệ thống quản lý khách sạn Security system: Hệ thống an ninhCCTV: Hệ thống camera quan sát Electrical: Hệ thống điện Fir...

    Continue reading »