SAVA M&E và LG trở thành đối tác chiến lược phân phối các sản phẩm điều hoà SAVA M&E và LG trở thành đối tác chiến lược phân phối các sản phẩm điều hoà 4