Giấu trần nối ống gió dạn mỏng (loại tiêu chuẩn): FXDQ-PD/ND

Giấu trần nối ống gió dạn mỏng (loại tiêu chuẩn): FXDQ-PD/ND