Duct Checker - Tính chọn kích thước ống gió, miệng gió

Duct Checker – Tính chọn kích thước ống gió, miệng gió

Duct Checker – Phần mềm giúp tính chọn kích thước ống gió, miệng gió theo tốn thất áp suất tĩnh. Download Duct Checker 170 (mới nhất): https://secufiles.org/mtUt/Duct_Checker_170.exe ○ Ứng dụng Duct Checker Dễ dàng xác định kích thước ống bằng phương pháp áp suất không đổi Đơn vị tham khảo ma sát mất sức đề…